Mångafaldspolicy

 

Mångfald handlar om att alla människor har lika värde och att mänskliga olikheter berikar verksamheten. Dessa olikheter kan utgöras av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, handikapp, ålder samt även erfarenhet, livsstil, utbildning och familjesituation.

Dessa och andra variationer i hur vi är som människor skapar en heterogen mångfald som speglar samhället och det i sin tur skapar goda förutsättningar för nya idéer, olika sorters problemlösning, olika perspektiv, olika arbetssätt och beteenden. Allt detta berikar den samlade kompetensen vilket är en strategisk tillgång i företaget och en viktig komponent i affärsutvecklingen.

På Prat PR strävar vi efter att uppnå ett inkluderande arbetsklimat där alla kan bidra fullt ut med sina olika erfarenheter och bakgrunder för att verksamheten på så sätt kan bedrivas effektivt och med god kvalité som resultat.