Miljöpolicy

Bakgrund 

Prat PR tar i all sin verksamhet hänsyn till påverkan på miljön. Det innebär att vi beaktar miljöpåverkan inte bara i vår egen verksamhet utan också vid inköp av produkter och tjänster och när vi anlitar underleverantörer. Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en ständigt pågående förbättringsprocess.

Verksamheten ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematisk och strukturerat. Prat PR:s verksamhet medför inte någon betydande belastning på miljön, men vi försöker i vårt dagliga arbete minska miljöpåverkan genom varsam förbrukning av resurser samt väljer kollektiva färdmedel där detta är rimligt. Prat PR:s arbetssätt ska långt som det är möjligt vara miljömedvetet. Vi försöker alltid att tänka på alternativa metoder för att bidra till en hållbar utveckling för miljön.

Representanter från Prat PR har genomgått en utbildning i Grundläggande miljökunskap hos Miljöstegen i Stockholm.

Syfte

Syftet med miljöpolicyn är att beskriva vårt miljöarbete utifrån de områden i arbetet som är viktiga med exempelvis vem som har ansvar för vad, vilka mål som finns för företagets miljöarbete och vilken struktur som miljöarbetet har.

Vårt löpande miljöarbete

  • Miljöarbetet ska redovisas och dokumenteras så att det går att följa och tydligt utvärdera.
  • Tydliga riktlinjer och rutiner för att samtliga medarbetare kan fatta så miljövänliga beslut som möjligt.
  • Miljöarbetet ska ingå i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut så att man verkar för en hållbar utveckling i samhället.
  • Verka för att vårt miljötänkande föregår med gott exempel mot våra kunder och leverantörer där målet är att så många som möjligt av företags leverantörer har ett aktivt miljöarbete.
  • Verksamheten ska ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor och på så sätt arbeta utifrån miljöhänsyn i alla led.
  • Det ska bedrivas ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.
  • Affärsverksamheten ska bedrivas så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.