Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy på Prat PR

På Prat PR värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi säljer aldrig personuppgifter vidare till ett annat företag.

Vår personuppgiftspolicy beskriver hur vi samlar in och använder din personliga information. Den förklarar också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår personuppgiftspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilken information samlar vi in?

Denna personuppgiftspolicy täcker all data som vi samlar in från hemsidor, webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl eller på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt, med uppgifter som har samlats in på ett annat sätt. Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part).

De uppgifter vi samlar in från tredje part är:

1. Adresser från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. 2. Adresser från leverantörer som tillhandahåller register med kontaktuppgifter till t ex journalister, influenser, politiker eller opinionsbildare. 3. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut eller upplysningsföretag.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, som när du anmäler att du vill få nyhetsbrev, beställer våra tjänster, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, anmäler dig till en föreläsning eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
 • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

 • Person- och kontaktinformation– namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
 • Information om tjänster och leveranser – detaljer angående tjänster du beställer eller köper som t ex löpande konsulttjänster, uppdrag, projekt eller nyhetsbrev som du läser.
 • Finansiell information – kreditvärdighet
 • Historisk information– tidigare köp, deltagande på event, föreläsningar och möten, betalningshistorik.

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel var för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Samma personuppgift kan ha sparats hos oss på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som gallrats ur ett system kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan laglig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Vad gör vi med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra mottagare. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på.

Ändamål: När du beställer tjänster och tecknar avtal med oss

Behandlingar som utförs: Nödvändig insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet, samt hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut, myndighetsbeslut (t ex bokföringslagen)

Kategori av personuppgifter:

 • Företag/Organisation
 • Organisationsnummer
 • Adress
 • Kontaktuppgifter (tex namn, yrkesroll/titel, epost och telefonnummer)
 • Faktureringsinformation
 • Betalningshistorik
 • Din korrespondens

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

Utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig.

Lagringsperiod: Till dess att avtalet löper ut (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 24 månader därefter.

Ändamål: För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kunder

Behandlingar som utförs: Anpassning av tjänster för att kunna bli mer användarvänliga Utskick av enkäter via mail eller telefonsamtal i samband med att aktiviteter som ordnas.

Kategori av personuppgifter

 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår rådgivning och tjänsteutbud.
 • Företag/Organisation
 • Namn
 • Yrkesroll/titel
 • E-post
 • Telefonnummer

Laglig grund: Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders behov av att utvärdera och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in.

Ändamål: För att kunna informera om nyheter inom branschen för våra kunders räkning.

Behandlingar som utförs: Utskick av produkter, pressmeddelanden, nyhetsbrev, inbjudan till event, tävlingar, seminarium och annan typ av information.

Kategori av personuppgifter:

 • Företag/Organisation
 • Namn
 • Adress, portkod
 • Yrkesroll/titel
 • E-post
 • Telefonnummer

Laglig grund: Berättigat intresse

Lagringsperiod: Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in.

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner, tex tryckerier och budfirmor. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t ex om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t ex loggfiler). Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

 • Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.
 • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
 • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
 • Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, www.datainspektionen.se, och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändring på www.prat.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskydd och personpolicyfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@prat.se. Vem är ansvarig för de personuppgifter som samlas in? Ansvarig för företagets behandling av personuppgifter är Prat PR AB, org. nr. 556612–1744, Tulegatan 11, 1 tr, 113 53 Stockholm. Telefon 08-545 152 30.